Contact Us
Contact Us
Shenzhen Samo Technology Co., Ltd.


Madge Cai
Phone: +86 15889422192
Tel: 86-755-2360 8948
Email : Madge@samotechnology.com
Skype: madgecaicai0926
Facebook: MadgeCaiCai
Whatsapp: +86 15889422192
Address: 2F Building No.3, He Sheng Park,He Ping District,Fu Hai Street, Bao An, Shenzhen,ChinaWhatsapp +86 15889422192